Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie

Czwartek 16.08.2018

zaawansowane

Regulamin organizacyjny

Załącznik do

- uchwały Nr 476/05 Zarządu Powiatu Konińskiego

z dnia 8 grudnia 2005 r.,

- uchwały Nr 159/08 Zarządu Powiatu Konińskiego

z dnia 17 marca 2008 r.

- uchwały Nr 277/09 Zarządu Powiatu Konińskiego

z dnia 19 marca 2009 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Domu Pomocy Społecznej

w Ślesinie

Rozdział I 

Zasady ogólne

§ 1

Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie przy ul.Kościelnej 46, 62-561 Ślesin zwany dalej „Domem” działa na podstawie:

  1)    ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U.Nr 64, poz.593 ze zmianami ) ;

  2)    rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej    (Dz.U.Nr 217 , poz.1837 ).

§ 2

1. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Konińskiego działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Nadzór nad działalnością Domu z ramienia Starosty Konińskiego sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, zaś w sprawach związanych z kwalifikacjami kadry i standardem świadczonych usług - Wojewoda Wielkopolski.

§ 3

1. Dom  zajmuje nieruchomość położoną w  Ślesinie przy ulicy Kościelnej 46 , dla której w Sądzie Rejonowym w Koninie 

prowadzona jest księga wieczysta o numerze Kw 7165 .

2. Dom jest placówką koedukacyjną dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

§ 4

Zasady organizacji i funkcjonowania Domu powinny uwzględniać stopień psychicznej i fizycznej sprawności mieszkańców, ich prawo do intymnego i godnego życia, ochronę dóbr osobistych, możliwość zachowania samodzielności i wyboru stylu życia.

Rozdział II

Obowiązki Domu

§ 5

1. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne 

na poziomie obowiązującego standardu oraz umożliwia rozwój ich osobowości , a w szczególności:

  1) miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble i sprzęty , pościel, bieliznę pościelową oraz środki utrzymania higieny 

osobistej, odzież, obuwie, wyżywienie zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi, również dietetycznymi wg

wskazań lekarskich ;

  2)    opiekę lekarską i pielęgniarską  ( na podstawie obowiązujących przepisów );

  3)    karmienie, ubieranie, mycie, kąpanie osób, które nie są w stanie samodzielnie wykonać tych czynności ;

  4)    zabiegi usprawniania leczniczego ( kinezyterapię i fizykoterapię ) ; 

  5)    zabiegi usprawniania psychicznego przez różnorodne formy terapii ;

  6)    leki i środki opatrunkowe wg wskazań lekarskich ;

  7)    edukację i wychowanie poprzez doświadczenie życiowe oraz nauczanie specjalne ;

2. W organizowaniu życia mieszkańców Dom uwzględnić winien  m.in. potrzebę :

  1)    aktywnego trybu życia, zwłaszcza w stosunku do młodych mieszkańców ;

  2)    dostępu do kultury ( kino, teatr , przeglądy artystyczne itp. ) ;

  3)    podtrzymywania więzi rodzinnych, towarzyskich, kontaktów ze społecznością lokalną ;

§ 6

1. Praca rehabilitacyjno - wychowawcza opiera się na programie, uwzględniającym indywidualne cechy mieszkańca, opracowanym

przez zespół terapeutyczno - opiekuńczy.

2. Przebieg terapii każdego z mieszkańców jest dokumentowany przez osoby prowadzące zajęcia.

§ 7

Prócz rehabilitacji Dom zapewnia :

- możliwość zaspokojenia potrzeb religijnych ;

- możliwość udziału w niektórych pracach na rzecz Domu ;

- spokój i bezpieczeństwo na terenie Domu oraz w trakcie zajęć i wyjazdów poza nim ;

- pomoc prawną w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów mieszkańca.

Rozdział III

Prawa i obowiązki mieszkańców Domu

§ 8

Mieszkańcy Domu mogą tworzyć samorząd na zasadach określonych w porozumieniu z Dyrektorem Domu.

§ 9

Mieszkańcy Domu są zobowiązani do ponoszenia odpłatności z tytułu pobytu w Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział IV

Organizacja Domu

§ 10

Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor .

§ 11

Dyrektor przyjmuje mieszkańców Domu, pracowników i interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 - 12.00. Jeżeli poniedziałek przypada na dzień ustawowo uznany za wolny od pracy, dyrektor przyjmuje zainteresowanych w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym od pracy.

§ 12

Szczegółowe zasady obiegu korespondencji określa instrukcja kancelaryjna wprowadzona do stosowania zarządzeniem Starosty Konińskiego.

§ 13

1. Dyrektor kieruje Domem z pomocą głównego księgowego i współpracujących z sobą kierowników poszczególnych działów lub

zespołów pracowników.

2. W Domu funkcjonują następujące działy i zespoły pracowników:

  1)    dział opiekuńczo - terapeutyczny ;

  2)    zespół leczniczo - rehabilitacyjny ;

  3)    dział administracyjno - gospodarczy ;

  4)    dział finansowo - księgowy.

§ 14

1. Do zadań Dyrektora Domu w szczególności należą:

  1)    tworzenie warunków do pełnej realizacji zadań Domu zgodnie z obowiązującym stanem prawnym ;

  2)    kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkańców ;

  3)    zagwarantowanie mieszkańcom respektowania ich praw ;

  4)    otoczenie mieszkańców troską i opieką ;

  5)    udzielanie pomocy , w tym pomocy prawnej , w załatwianiu na zewnątrz spraw mieszkańców;

  6)    tworzenie warunków umożliwiających wykonanie obowiązku szkolnego przez mieszkańców Domu ;

  7)    utrzymywanie kontaktów z rodzinami mieszkańców Domu i innymi zainteresowanymi osobami ;

  8)    utrzymywanie kontaktów z sądami, kuratorami, opiekunami prawnymi mieszkańców Domu ;

  9)    zorganizowanie zmarłym mieszkańcom Domu pogrzebu zgodnie z wyznaniem mieszkańca i miejscowymi zwyczajami, gdy

obowiązku tego nie wypełniają członkowie rodziny bądź opiekunowie prawni ;

  10)  zatrudnianie i zwalnianie pracowników;

  11)  pełnienie funkcji pracodawcy dla zatrudnionych w Domu pracowników.

2. Do zadań działu  opiekuńczo - terapeutycznego należą:

  1)    organizacja pracy terapeutyczno - opiekuńczej ;

  2)    opracowanie indywidualnych planów terapii i opieki dla każdego z mieszkańców ;

  3)    sprawy socjalno - bytowe mieszkańców ;

  4)    usamodzielnianie mieszkańców ;

  5)    kontakt z osobami oczekującymi  na przyjęcie do Domu ;

  6)    wdrażanie mieszkańców do samodzielnego życia oraz kształtowanie umiejętności życia w zespole ;

  7)    organizacja imprez turystycznych, wypoczynkowych , sportowych i kulturalnych;

  8)    organizacja imprez o charakterze środowiskowym w ramach integracji ze środowiskiem lokalnym;

  9)    zaspokajanie potrzeb mieszkańców sygnalizowanych przez nich bądź pracownika pierwszego kontaktu;

  10)  systematyczne organizowanie i aktywny udział w spotkaniach zespołów terapeutycznych;

  11)  współpraca i kontakty z rodziną mieszkańca.

3. Do zadań zespołu leczniczo - rehabilitacyjnego należą:

  1)    zapewnienie mieszkańcom opieki medycznej oraz umożliwienie korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na

podstawie odrębnych przepisów;

  2)    zapewnienie rehabilitacji mieszkańców w zależności od ich sprawności psychicznej i fizycznej, zgodnie ze wskazaniami

lekarza;

  3)    dbałość o stan zdrowia każdego z mieszkańców;

  4)    kształtowanie u mieszkańców nawyków higieny osobistej i otoczenia;

  5)    stworzenie warunków godnego umierania;

  6)    kontrola higieny żywienia ;

  7)    kształtowanie nawyków aktywnego życia i korzystanie z proponowanych form zajęć oraz wypoczynku ;

  8)    gospodarka środkami utrzymania czystości.

4. Do zadań działu administracyjno - gospodarczego należą:

  1) prowadzenie właściwej gospodarki majątkowej Domu,

  2) realizacja i nadzór nad realizacją ustawy o zamówieniach publicznych,

  3) nadzór nad właściwą eksploatacją budynków i ich wyposażenia,

  4) utrzymanie ładu i porządku na terenie Domu.

5. Do zadań działu finansowo - księgowego należą:

  1)    sporządzanie planów finansowych , bieżąca realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz kontrola dowodów 

księgowych ;

  2)    prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami ;

  3)    sporządzanie kwartalnej i rocznej sprawozdawczości finansowej ;

  4)    obsługa finansowo - księgowa realizowanych inwestycji , zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  i depozytów

mieszkańców ;

  5)    obsługa kasowa ;

  6)    prowadzenie ewidencji mienia jednostki ;

  7)    prowadzenie wewnętrznej polityki finansowej jednostki w sposób zezwalający na realizację zadań w ramach posiadanych

środków finansowych ;

  8)    inicjowanie działań w kierunku pozyskiwania środków z zewnątrz na realizację zadań dodatkowych ;

  9)    nadzór nad działaniami innych działów i zespołów wiążącymi się z zaangażowaniem środków finansowych.

Rozdział V

Przepisy końcowe

§ 15

Zmiana regulaminu następuje w drodze zarządzenia Dyrektora Domu i wymaga przyjęcia przez Zarząd Powiatu Konińskiego.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jolanta Semla
(2013-11-13 15:56:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Jolanta Semla
(2013-11-13 17:12:26)
 
 
ilość odwiedzin: 47124

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X