Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie

Czwartek 16.08.2018

zaawansowane

Statut prawny

 UCHWAŁA NR XXVIII/142/09

RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej  w Ślesinie.

 

            Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 249, poz.2104 z późn. zm. ) , art.57 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728  z późn. zm.), art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm. ) Rada Powiatu Konińskiego uchwala  statut Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie:

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

 

§ 1

1. Dom Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Powiatu Konińskiego działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Siedziba Domu znajduje się w Ślesinie, przy ul. Kościelnej 46.

3. Nadzór nad działalnością Domu z ramienia Starosty Konińskiego sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, zaś w sprawach związanych z kwalifikacjami kadry i standardem świadczonych usług - Wojewoda Wielkopolski.

 

§ 2

 

Dom Pomocy Społecznej , zwany dalej „Domem”, działa w szczególności na podstawie:

1/ ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728  z późn. zm.),

2/ rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 , poz.1837 ),

3/ innych aktów prawnych obowiązujących w zakresie objętym działalnością Domu .

 

§ 3

Dom jest placówką koedukacyjną, przeznaczoną dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 75 miejsc  oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – 25 miejsc.

 

§ 4

Zasady organizacji i funkcjonowania Domu uwzględniają stopień psychicznej i fizycznej sprawności mieszkańców, ich prawo do intymnego i godnego życia, ochronę dóbr osobistych, możliwość zachowania samodzielności i wyboru stylu życia.

 

Rozdział II

Działalność Domu.

 

§ 5

1. Przedmiotem działalności  Domu jest  zapewnienie mieszkańcom Domu całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych
i religijnych na poziomie obowiązującego standardu oraz umożliwienie rozwoju osobowości mieszkańców.

2. W organizowaniu życia mieszkańców Dom uwzględnia między innymi potrzebę :

     1/ aktywnego trybu życia, zwłaszcza w stosunku do młodych mieszkańców ,

     2/ dostępu do kultury ( kino, teatr , przeglądy artystyczne itp. ) ,

     3/ podtrzymywania więzi rodzinnych, towarzyskich, kontaktów ze społecznością lokalną .

 

Rozdział III

Organizacja Domu.

 

§ 6

1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor .

2. Podczas nieobecności Dyrektora Domu jego obowiązki pełni główny księgowy, prócz czynności związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników. 

 

§ 7

1. Dyrektor kieruje Domem z pomocą głównego księgowego i współpracujących ze sobą kierowników poszczególnych działów lub zespołów pracowników.

2. W Domu funkcjonują następujące działy i zespoły  pracowników:

      1/ dział opiekuńczo - terapeutyczny ,

      2/ zespół leczniczo - rehabilitacyjny ,

      3/ dział administracyjno - gospodarczy ,

      4/ dział finansowo - księgowy .

 

§ 8

Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Domu określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora Domu i przyjęty przez Zarząd Powiatu Konińskiego .

 

Rozdział IV

Przepisy końcowe.

 

§ 9

Zmiana statutu następuje w formie właściwej do jego nadania.

 

§ 10

Traci moc uchwała nr XLII/243/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Ślesinie oraz uchwała nr XVII/85/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.

 

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

 

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Jolanta Semla
(2013-11-13 16:23:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Jolanta Semla
(2013-11-13 17:00:41)
 
 
ilość odwiedzin: 47115

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X